04. Quên mật khẩu khi đăng ký


Trường hợp cư dân đăng ký tài khoản bằng một số điện thoại đã sử dụng đăng ký tài khoản trên Anh Mõ trước đó

  • Hệ thống sẽ hiện nhắc nhở cho cư dân biết số điện thoại đã được sử dụng 
    • Cư dân chọn “Hủy” nếu muốn sử dụng số điện thoại khác
    • Cư dân chọn quên mật khẩu để lấy lại mật khẩu cho tài khoản -> Một mã xác nhận được gửi về số điện thoại ở trên
    • Cư dân thực hiện nhập mã xác nhận, mật khẩu, mật khẩu nhật lại. Nhấn “Xác nhận” để đặt lại mật khẩu
    • Chuyển đến màn hình đăng nhập và hiển thị thông báo đổi mật khẩu thành công