06.Thông tin tài khoản


Chọn vào biểu tượng cài đặt  trên góc phải ứng dụng > Hiển thị màn hình cài đăt > Chọn “Thông tin cá nhân”

 • Cư dân có thể cập nhập thông tin cá nhân của mình bao gồm họ tên, email, giới tính, ngày tháng năm sinh, số CMND / Hộ chiếu, quốc tịch.
 • Sau khi cập nhập thông thin, nhấn vào nút “CẬP NHẬP” để lưu thông tin thay đổi

1. Đổi avatar

 • Thông tin tài khoản
 • Chọn vào hình đại diện
 • Hiển thị màn hình đổi hình đại diện
 • Hệ thống đưa ra cho người dùng 2 lựa chọn:
  • Sử dụng máy chụp hình để chọn – Take Photo
  • Chọn từ trong thư viện của thiết bị – Choose from Library

2. Đổi mật khẩu

Trên màn hình thông tin tài khoản chọn đổi mật khẩu:

 • Hiện màn hình đổi mật khẩu
 • Nhập mật khẩu hiện tại
 • Nhập mật khẩu mới
 • Nhập mật khẩu nhắc lại
 • Nhấn XÁC NHẬN để hoàn tất

=> Mật khẩu mới đã được cập nhập

Hệ thống tự động đăng xuất và yêu cầu người dùng phải đăng nhập lại để tiếp tục sử dụng.

3. Đăng xuất

 1. Cài đặt
 2. Đăng xuất