08. Bình Luận – Chia sẻ thông báo


1. Bình luận nội dung thông báo

  • Trên màn hình chi tiết thông báo, dưới cuối màn hình, thanh nhập nội dung bình luận và nhấn gửi.
  • Nội dung bình luận được phê duyệt sẽ được hiển thị cho toàn bộ cư dân trong thông báo.
  • Nội dung bình luận chưa được duyệt sẽ chỉ người gửi xem được.
  • Ban quản lý tòa nhà có thể trả lời nội dung bình luận của bạn và bạn có thể phản hồi lại.
  • Với thông báo có nhiều bình luận, bạn có thể chọn XEM THÊM để xem tất cả bình luận hiện có

2. Chia sẻ thông báo

  • Trên màn hình chi tiết thông báo, chọn biểu tượng chia sẻ
  • Hiển thị màn hình chia sẻ, chọn phương thức chia sẻ để chia sẻ nôi dung thông báo