10. Danh sách – Chi tiết Phản ánh


Trên thanh tab bar, chọn biểu tượng bì thư, Chọn tab PHẢN ÁNH

Tổng hợp các ý kiến đóng góp của bạn đến ban quản lý tòa nhà

1. Danh sách phản ánh

  • Phản ánh  được hiển thị theo thứ tự cập nhập mới nhất trước,
  • Phản ánh có nội dung chưa xem được hiển thị bôi màu đậm

2. Xem chi tiết phản ánh

Trên danh sách phản ánh, chọn vào một phản ánh sẽ hiển thị chi tiết phản ánh:

  • Nội dung yêu cầu
  • Tình trạng xử lý
  • Phản hồi của ban quản lý

Ngoài ra, cư dân có thể trực tiếp phản hồi lại các nội dung liên quan đến phản ánh này cho ban quản lý