11. Thêm phản ánh


 • Trên màn hình danh sách Phản ánh
 • Chọn nút THÊM PHẢN ÁNH
 • Hiển thị màn hình thêm phản ánh
  1. Chọn danh mục nhóm phản ánh
  2. Nhập tiêu đề và nội dung muốn phản ánh / yêu cầu/ hỗ trợ/ đính kèm(nếu có).
  3. Nhấn vào nút THÊM để gửi phản ánh đi
  4. Hiển thị thông báo thành công
  5. Trở về danh sách phản ánh.

Ngoài ra người dùng còn có thể gửi ảnh bằng cách nhấn vào biểu tượng . Người dùng chọn một trong hai hình thức gửi ảnh là chụp ảnh và chọn từ thư viện ảnh.

Người dùng cũng có thể gửi file đính kèm, bằng cách nhấn vào biểu tượng  và chọn file muốn đính kèm.