12. Danh sách thanh toán


  • Trên thanh tab bar, chọn biểu tượng ví tiền  để sử dụng tính năng “Thanh toán”
  • Tổng hợp các hóa đơn thanh toán của căn hộ

1. Danh sách thanh toán

Hiển thị các yêu cầu thanh toán của căn hộ theo thời gian.

Hiển thị tóm tắt nội dung mỗi yêu cầu thanh toán, bao gồm: loại phí, tháng, số tiền, tình trạng.

   

2. Chi tiết thanh toán

Hiển thị thông tin chi tiết của thanh toán.

 

 

  • Lịch sử thanh toán: Lưu lại các thông tin thanh toán hóa đơn của cư dân, tình trạng thanh toán trên mỗi giao dịch.