14. Khiếu nại Hóa đơn


  • Khi cư dân nhận được một hóa đơn thanh toán, trong trường hợp người dùng có nghi ngờ số tiền yêu cầu thanh toán là không chính xác, có thể gửi yêu cầu khiếu nại đến BQL tòa nhà.

Nhập nội dung khiếu nại, sau đó nhấn “Gửi” để gửi khiếu nại đến ban quản lý