15.Tìm kiếm


Chọn vào biểu tượng tìm kiếm  trên góc trái màn hình để sử dụng tính năng tìm kiếm. Tùy thuộc vào vị trí màn hình hiện tại mà danh mục hiển thị ra sẽ khác nhau.

Danh mục thông báo  Danh mục phản ánh

Chọn một danh mục để lọc ra các thông báo hoặc phản ánh thuộc danh mục đó, người dùng có thể nhập từ khóa tìm kiếm để tìm kiếm nâng cao