17. Thông tin căn hộ


 • Trên thanh tab bar, chọn mục Căn hộ
 • Hiển thị danh sách căn hộ của bạn
  • Tóm tắt thông tin căn hộ mặc định
  • Danh sách căn hộ chi tiết

Chi tiết căn hộ

 1. Trên danh sách căn hộ, chọn vào căn hộ bạn muốn xem thông tin
 2. Hiển thị thông tin chi tiết của căn hộ được chọn:
  • Đặt làm căn hộ chính: trong trường hợp bạn có nhiều hơn một căn hộ và bạn muốn lựa chọn căn hộ để xem thông tin.
  • Danh sách phương tiện: Hiển thị các phương tiện của căn hộ. Chủ căn hộ có thể thêm phương tiện vào căn hộ của mình
  • Danh sách thành viên:  là những người sinh sống trong căn hộ. Chủ căn hộ có thể thêm thành viên cho căn hộ của mình.
  • Danh sách người dùng: hiển thị danh sách những người cùng sử dụng app để nhận Thông tin của căn hộ, vai trò của từng người dùng đối với căn hộ
  • Thông tin thanh toán: Hiển thị thông tin liên quan đến kỳ thanh toán gần nhất của căn hộ