18. Thêm căn hộ


1. Thêm căn hộ khi đăng ký

Sau khi người dùng đăng ký tài khoản thành công, sẽ suất hiện màn hình thêm căn hộ. Người dùng liên hệ với ban quản lý toàn nhà để có mã căn hộ.

  • Nhập mã của căn hộ
  • Nhấn XÁC NHẬN đề hoàn thành thao tác

2. Thêm căn hộ thứ 2

Nếu người dùng có nhiều hơn 1 căn hộ, người dùng có thể vào tab “Căn hộ”, chọn “THÊM CĂN HỘ”

  • Nhập mã của căn hộ
  • Nhấn XÁC NHẬN đề hoàn thành thao tác

3. Danh sách căn hộ

Danh sách căn hộ gồm 2 phần, phần thông tin cơ bản của căn hộ và danh sách các căn hộ người dùng nhận thông tin.