21. Giới thiệu – Cài đặt


Trên màn hình sử dụng app. chọn biểu tượng trên góc phải để đến màn hình cài đặt

1. Cài đặt Ngôn ngữ:

Ứng dụng Anh Mõ hỗ trợ các ngôn ngữ theo danh sách bên dưới, Cư dân chọn vào ngôn ngữ muốn sử dụng

2. Cài đặt nhắc nhở

Người sử dụng app có thể thiết lập nhận nhắc nhở của hệ thống hoặc không. Khi bật chế độ nhắc nhở, cư dân sẽ nhận được các thông báo ngay khi có sự thay đổi trong: Thông báo, Phản ánh, Thanh toán…

 

 

3. Thông tin tòa nhà

  • Hiển thị thông tin chi tiết về tòa nhà của căn hộ
  • Thông tin hotline để liên hệ khi cần
  • Thông tin địa chỉ của tòa nhà

4. Thông tin phiên bản

Hiển thị thông tin chi tiết về sản phẩm Anh Mõ, các kênh tiếp cận tính năng của sản phẩm

5. Điều khoản sử dụng

Mô tả chi tiết về quyền lợi, trách nhiệm và những điều được phép hoặc không được phép khi sử dụng ứng dụng Anh Mõ.