Chung cư An Thịnh

Ban Quản Lý: Công ty CP Quản lý nhà toàn cầu

Địa Chỉ: 16A Thái Thuận P. An Phú, Q.2 TP. HCM

Ngày Triển Khai: 27/12/2017

Số Căn Hộ: 122