Chung cư New Horizon

Ban Quản Lý: Công ty Cổ phần xây dựng và kỹ thuật Việt Nam

Địa Chỉ: Quận Hoàng mai, Hà Nội

Ngày Triển Khai: 01/02/2018

Số Căn Hộ: 1200