Tòa nhà BMM

Ban Quản Lý: Công ty cổ phần Gia Lộc An

Địa Chỉ: Khu đô thị Xa la Hà Đông, Hà Nội

Số Căn Hộ: 467