Tòa nhà CT3A, CT3C, CT4C X2 Bắc Linh Đàm

Ban Quản Lý: Công ty cổ phần Gia Lộc An

Địa Chỉ: Bắc Linh Đàm, Hà Nội

Số Căn Hộ: 330