Tòa nhà Green Bay – Hạ Long

Ban Quản Lý: Công ty cổ phần Gia Lộc An

Địa Chỉ: Hạ Long,Quảng Ninh

Ngày Triển Khai: 10/09/2017

Số Căn Hộ: 512